Question and Answers with Guruji

5 camp participants listening to Guruji
Guruji addressing dhyanbandhus
24. Kriya camp participants