Param Pujya Shantharam Bhandarkar Maharaj
and Vinayakananda Swamiji of Ramkrishna Mutt, Bailur